فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم

مواردی در کنترل کیفیت فرش دستباف


<کیفیت بافت فرش دستباف
کنترل های کیفی بافت شامل

۱- بافت فرش بر طبق نقشه
۲ـ استفاده از گره های استاندارد
۳ـ پود کوبی دقیق بعد از هر رج اعم از پود زیر و رو
۴- استفاده از قلاب و سیخ پود کشی
۵ـ پرهیز از دو گانگی در بافت
۶ـ پایین کشی صحیح مقدار بافته شده ودوخت سالم
۷ـ کنترل نظم چله ها در حین بافت و میزان کشش آنها در حین بافت
۸ـ کنترل روی گیری و پرداخت فرش
۹ـ کنترل نحوه بریدن فرش از روی دار

کنترل کیفی دستگاه قالیبافی شامل

۱ـ نصب صحیح و دقیق دستگاه
۲ـ عدم انحنا و خمیدگی در هیچ یک ار قسمت های دستگاه
۳ـ مقاومت کافی دستگاه با توجه به ابعاد و رجشمار فرش و سبک بافت
۴ـ فاقد گره بودن سردار و زیر دار
۵ـ تمایل بالای دار به سمت عقب بطوریکه بافنده مسلط بر دار باشد

کنترل کیفی مواد اولیه شامل
۱ـ تمیزی و یکنواخت بودن الیاف پشم ،پنبه و ابریشم مصرفی
۲ـ رسیدگی و تابندگی مطلوب
۳ـ وجود حداقل %۳ چربی در پشم مصرفی
۴ـ ظرافت جعد ،انعطاف پذیری ،قابلیت جذب رطوبت و رنگ خامه مصرفی

شناخت عیوب فرش

کنترل کیفیت چله دوانی شامل
۱- نصب صحیح دستگاه چله دوانی
۲- تناسب نمره و تعداد لای نخ چله با رجشمار
۳ـ محاسبه صحیح طول نخ تار
۴- محاسبه صحیح تعداد نخ های تار با توجه به نقشه
۵ـ تاب یکسان نخهای چله

پوکی فرش
۱ـ گره جفتی زدن
۲ـ پود نسبت به رج شمار ضخیم تر است
۳ـ بی گره بافی (گره u) یا همان گره اسپانیایی
۴ـ پشم باف نسبت به رجشمار نازکتر است
۵ـ زیاد اره قشو کشیدن به فرش

متفاوت بودن مواد اولیه

۱ـ دو رنگی ایجاد می شود
۲ـ دو دستی ایجاد می شود
۳ـ مقاومت متفاوت در برابر عوامل طبیعی
۴ـ سره دار شدن
۵- رگه دار شدن

عیوب نقشه فرش

۱ـ عدم اصالت طرح و رنگ
۲ـ خلوت بودن نقشه
۳ـ شلوغ بودن نقشه
۴ـ عدم تناسب تقشمایه با رجشمار
۵ـ عدم پخش صحیح رنگ ها
۶ـ عدم دقت در ترسیم واگیره ها
۷ـ عدم تقارن نقشمایه ها در نقشه های واگیره ای
۸ـ عدم تناسب نقش مایه های حواشی با میانکار
۹ـ عدم تناسب سطوح
۱۰ـ عدم استفاده از تضاد های رنگی مختلف
۱۱ـ رعایت نکردن سلیقه مشتریان

شناسایی فرش رفو شده

ریزش گلیم باف سرهای فرش
 ۱ـ نامرغوب بودن پشم
۲ـ زیاد قشو کردن و سرکش کردن گرههای فرش
۳ـ در پرز چینی دقت نکردن
۴ـ نامنظم پرداخت کردن
۵ـ کار کردن فرش در زیر پا به مرور زمان
۶ـ دو دست شدن بافت
۷ـ بی گره بافی

ترکیدگی هنگام بافت فرش
۱ـ زیاد ماندن بیش از حد فرش روی دار
۲- کم دوام بودن نخ چله
۳ـ نارکتر بودن نخ چله نسبت به رجشمار
۴ـ پیچ های دار زیاد سفت باشد
۵- تیز بودن نبشی زیر دار
۶ـ از ضخامت خامه کم کردن و به ضخامت پودافزودن
۷ـ هنگام پایین کشی ابزار تیز بافت داخل تار باقی بماند

لول شدن کنار فرش
۱- تاب داشتن پود ضخیم
۲ـ سفت کشیدن پود بیش از حد
۳- ضخیم یا نازک بافتن گره ها
۴- نا هماهنگ شانه زدن پود نازک
۵- سفت و شل بودن تار ها
۶ـ سفت پیچیدن بیش از حد شیرازه ها
۷ـ شل پیچیدن شیرازه ها
۸- فاصله دار بودن تارها
۹- عدم رعایت اندازه ها و پخش منظم چله ها موقع پایین کشی
۱۰ـ منظم نبافتن
۱۱ـ بالا و پایین رفتن دم کار هنگام بافت
۱۲ـ نا هماهنگ بودن گره ها با رجشمار
۱۳- سالم نبودن دستگاه و خمیدگی سر دار و زیردار
۱۴ـ عدم پخش چله ها در سر دار
۱۵ـ رد نکردن پود از تسمه های عمودی در کنار فرش

شانه دار شدن
۱- تراکم چله ها در یک طرف قالی
۲ـ شل شدن چله در یک طرف دار
۳- عدم کوبیدن یکنواخت شانه
۴- موازی نبودن سردار و زیر دار
۵- مهار نبودن چله ها در شیوه چله کشی ترکی
۶- یکنواخت نبودن قطر زیردار در دستگاه قالیبافی گردان فارسی

ایرادات فرش دستباف
رگه رگه شدن
۱- قیچی کاری نا مطلوب
۲- پرداخت نامطلوب
۳ـ زدن گره با با ساق های نا یکنواخت

رگه دا رشدن
۱ـ نا منظم کوبیدن پود ها
۲ـ مواد اولیه متفاوت
۳ـ دو دست شدن بافت
۴ـ استفاده از خامه متفاوت بویژه دربافت قالی های با طرح واگیره ای
۵ـ تابش نور مستقیم آفتاب به بخشی از فرش بافته شده

شمشیری شدن ۱ـ گلیم بافی زیر بافت استقامت نداشته باشد
۲ـ محکم زدن بیش از حد شانه زدن در هنگام گلیم بافی
۳ـ کج بودن و انحنا داشتن چوب زیر دار
۴ـ قرار ندادن تخته یا میله زیر گلیم بافی
۵ـ استفاده از طناب پلاستیکی جهت سفت نمودن نخ های چله در زیر دار گردان فارسی
۶ـ عدم یکنواختی در واریز نخ های چله قسمتهای میانی و کناری فرش
۷ـ مهار نکردن نخ های چله

شکستن دستگاه بافت در حین بافت
۱ـ شانه زدن
۲- کج شدن
۳ـ جمع شدن
۴ـ باز شدن

چاک دار شدن
۱ـ سفت کشیدن نخ پود
۲- فاصله دار بودن پود ها به هنگام گردش پود

تمام نشدن نقشه بعد از رسیدن به اندازه مورد نظر
۱- تراکم تار ها زیاد باشد
۲- شانه شل زده شود
۳- تعویض پودها و استفاده از پود ضخیم تر نسبت به رجشمارقبلی
۴- عدم تناسب نخ با رجشمار
۵ـ ضخیم بافتن گره
۶- بدون حساب و محاسبه نقشه کشیدن

کنترل کیفیت قالی های دستباف

شکستگی
۱- در حین بافت مسیر پود ضخیم عوض شده باشد
۲ـ دو بار پود دادن باعث ایجاد این نوع شکستگی می شود

جمع شدن (کسر دار شدن)
۱ـ نازک بودن خامه پشمی مصرفی
۲ـ تراکم کم چله
۳ـ نازک تر کردن پود
۴ـ محکم کوبیدن پود ها

گشاد شدن (باز شدن یا شکم دار شدن)
۱- ضخیم بودن پشم خامه
۲- تراکم بیش از حد چله
۳ـ ضخیم تر کردن چله
۴ـ شل کشیدن پود ها
۵ـ محکم کوبیدن پودها

هم اندازه نبودن حاشیه
۱ـ بالا زدگی فرش
۲ـ پایین زدگی
۳ـ عدم واریز یکنواخت
۴ـ سره دار شدن

خراب بافی فرش

کیس شدن
۱- یکسان نبودن شکل و قطر دو سر زیر دار
۲ـ قرار گرفتن شیئی اضافی به هنگام لوله شدن در زیر دار
۳ـ عدم رعایت دوخت صحیح فرش به زیردار
۴ـ جمع شدن چله ها در ناحیه گلیم بافی قبل از شروع بافت
۵ـ کاربرد مواد مصنوعی در خامه ،نخ چله ،پود
۶ـ قوس برداشتن سردار و زیردار ،باعث شل شدن نخ های چله می شود
۷- اگر نخ چله پشمی باشد و بیش از حد کشیده شود

دو رنگی
۱ـ متفاوت بودن پشم از نظر جنس
۲ـ د بار رنگ شدن خامه فرش
۳ـ ممکن است از غلط بافی دو رنگ شده باشد
۴ـ بافت فرش متفاوت باشد
۵ـ اسنفاده از پشم نامرغوب
۶ـ خوب رنگ نکردن پشم طوری که مغز آن رنگ نشود
۷ـ عدم شستشوی کامل پشم و نزدودن مواد خارجی از کلاف قبل ازبافت
۸ـ پشم را بدون زیر و رو کردن در زیر آفتاب خشک کردن
۹ـ فرش روی دار زیاد دار بماند
۱۰ـ عدم تهیه مواد اولیه به مقدرا متناسب
۱۱ـ پشمی که قبل از رنگ شدن بیش از ۳% چربی داشته باشد
۱۲ـ استفاده کردن از رنگ های نامرغوب موقع رنگرزی

بی منظمی در گره
۱ـ نا صاف بودن خامه بافت
۲ـ نا هماهنگ شانه زدن
۳ـ عدم یکنواختی در کوبیدن پود ها
۴ـ ضخیم یا نازک بافتن در یک ردیف
۵- شفت و سل سدن تار ها
۶- یکنواخت نبودن نخ چله
۷- عدم پیش کشی گرهها

غلط بافی
۱ـ بافنده نقشه را غلط ببافد
۲ـ گوینده نقشه را غلط بگوید
۳ـ طراح ممکن است نقشه را غلط ترسیم کند
۴ـ عدم تناسب نقشه با رجشمار
۵ـ ضخیم و نازک بودن نخ چله
۶ـ به جای رنگ مورد نظر در نقشه رنگ دیگری به کار بردن
۷ـ در موقع چله کشی رجشمار در ۶۰۵ سانتیمتر متفاوت باشد
۸ـ چند ردیف از نقشه را نبافتن یا تکراری بافتن

مشکلات فرش دستباف

بالا و پایین زدگی
۱ـ ضخامت پود ها کم و زیاد باشد
۲ـ ناهماهنگ بودن پشم بافت هنگام بافت
۳ـ سفت و شل بودن تار ها
۴ـ سفت و شل کشیده شدن پود نازک
۵ـ تراکم پیدا کردن پود ها
۶ـ از هم فاصله گرفتن تار ها
۷ـ نا منظم زدن شانه

ساده بافی
۱ـ جا به جا بافتن رنگ ها
۲ـ حواس بافنده جمع نباشد
۳ـ دزدی در نقشه و حذف بخشی از نقشه به صورت عمدی

ترنج دار شدن
۱- تغییر ضخامت نخ های پود در انتهای نیمه اول یا ابتدا نیمه دوم
۲ـ تغییر ضخامت خامه مصرفی در انتهای نیمه اول یا ابتدای نیمه دوم
۳ـ شل شدن نخ های چله در انتهای نیمه اول یا ابتدا نیمه دوم
۴ـ دو دست شدن بافت با تغییر بافنده
۵ـ افزودن رج های فرش یا کاستن از آنها به علت نرسیدن به اندازه مورد نظر
۶ـ بهم ریختن نظم چله ها
۷ـ نقشه را در جای خود نبافتن
۸ـ سفت بودن نخ های چله در یک طرف نسبت به طرف دیگر

لوچه دار شدن
۱ـ به هنگام پاره کردن نخ های چله باعث فشار به یک طرف فرش می شود و باعث کشیدگی آن می شود
۲ـ عدم دقت در بافت یک طرف
۳ـ اگر چله ها به یک طرف به مقدار قابل توجه شل باشد
۴ـواریز نا یکنواخت نخ های چله در دو طرف فرش

راه های پیشگیری از عیوب فرش

کج بودن کنار فرش
۱ـ اگر پود ضخیم را از دور تسمه های زیر راست رو نکرده باشیم
۲ـ عدم استفاده از کجو
۳ـ عدم واریز نخ های چله در واحد های بزرگتر از زیردار در سردار
۴ـ یکسان نبودن فاصله نخ های چله روی کجو
۵- شل بودن نخهای چله باعث بیرون زدگی می شود
۶ـ یکسان نبودن فاصله نخ های چله در سردار و زیردارباعث فرورفتگی می شود
۷ـ عدم رعایت کجو تا لبه کار
۸ـ اندازه بخش کوجی یا شانه بیش از لبه کار نباشد
۹ـ پرتاب بودن پود ضخیم
۱۰ـ اگر پود ضخیم بیشتر یا کمتر از حد معمول کشیده شود

۱ـ تراکم تار ها کم باشد
۲ـ شانه بیش از اندازه زده شود
۳ـ جا انداختن نقشه در حین بافت
۴ـ تعویض پود های نازکتر نسبت به پود قبلی
۵ـ بیش از حد کوبیدن پود نازک
۶ـ عدم تناسب نخ با رجشمار
۷ـ نازک بافتن
۸- بدون حساب و کنترل نقشه کشیدن


مطالب مرتبط فرش  • تبلیغات