فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
بازدید وزیر از نمایشگاه در حال احداث قم
احداث نمایشگاه دایمی فرش دستباف استان قم از مصوبات سفر رهبری در سال 89 بوده است که در یک سال اخیر با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت روند ساخت آن سرعت گرفته است.
اقدامات انجام شده این پروژه شامل طرح توجیهی احداث نمایشگاه دائمی فرش و اخذ مجوز ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و انجام مطالعات طراحی سایت 10 هکتاری و اخذ صورتجلسه تخصیص 10 هکتار زمین از اداره کل راه شهرسازی و واریز بیش از 3 میلیارد تومان به حساب سازمان و شهرسازی استان قم بابت 10 هکتار زمین و پیگیری جهت تامین آب مورد نیاز از شرکت و فاضلاب استان و اخذ مجوزهای محیط زیست است.

این پروژه تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و نبود آب مورد نیاز سایت نمایشگاه دائمی فرش و مشخص نشدن راه دسترسی و مشخص نبودن وضعیت واگذاری زمین سایت نمایشگاه از دیگر دغدغه های این پروژه ملی در استان قم است
  • تبلیغات