فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
نشستی برای بررسی مشکلات بیمه رفوگران
در آغاز این نشست گزارشی از فعالیت انجمن یادشده و تغییرات اساسنامه ای آن از جمله گسترش از شهر تهران به استان تهران ارایه شد.

در ادامه این نشست مسائل و مشکلات بیمه ای رفوگران استان تهران مطرح و مقرر شد مرکز ملی فرش ایران در تعامل با سازمان تامین اجتماعی تسهیل کننده فرایندها و کاهنده مشکلات باشد.

چگونگی بازرسی های بیمه ای و شناسایی و تفکیک رفوگران از قالیبافان از موضوعات مطروحه در این نشست بود.
  • تبلیغات