فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
لزوم هدفمند شدن تولید فرش در کمیته امداد
حمید کارگر ضمن بازدید از انبار فرش کمیته امداد در بیرجند، به گفت و گو با مدیران این مجموعه پرداخت.

وی با تحسین فعالیت های حمایتی از مددجویان و نگاه اشتغالزایی در کمیته امداد، تولید بدون توجه به بازار فروش، بدون اعتنا به کیفیت تولید و بدون اخذ سفارش را مناسب ندانست و از سوی دیگر تصحیح نگاه رسانه ای را در فعالیت های کمیته امداد ضروری دانست.

کارگر تلقی شدن جامعه قالیباف به افرادی مددجو و نیازمند به حمایت های کمیته امداد و دیگر نهادهای حمایتی را شایسته ندانست.

در این نشست، نقایص بیمه قالیبافان و نیاز به رونق فروش داخلی فرش دستباف از جمله مواردی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیر کمیته امداد خراسان جنوبی نیز در این نشست به ارایه گزارشی از فعالیت های نهاد یادشده به ویژه در حوزه قالیبافی پرداخت.
  • تبلیغات