فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
نشست "بررسی تابلو فرش؛ از دیدگاه هنری" برگزار شد
در این نشست که با همکاری معاونت های تولید و آموزش و تحقیقات به منظور بررسی پدیده تابلو فرش از دیگاه هنری برگزار شد، اعضای حاضر در پنل به بیان دیدگاه های خود درباره هنر، هنرهای سنتی و چگونگی پیوند و ارتباط میان پدیده تابلوفرش با هنر پرداختند.

در این نشست که با مشارکت بیژن اربابی، علی خلیقی، فرهاد نامی، کاظم صحتی سردرودی، موسوی سیرت، تورج ژوله، شیرین صوراسرافیل، زاویه و کریم میرزایی تشکیل شد، سرفصل هایی همچون تاریخ اجمالی تصویربافی در ایران به ویژه در روزگار صفویان، چگونگی پیوند احتمالی طراحی نقشه تابلوفرش به مقوله هنر، مرزبندی بین طراحی سنتی با طراحی رایانه ای، فرصت ها و تهدید های حاکم بر تابلوفرش از منظر هنر، چگونگی خلق آثار هنری با نگاه به سنن ایرانی، و اما و اگرهای استفاده از نقوش اصیل و نمادها و اسطوره های ایرانی در تصویربافی ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است؛ این سلسله نشست ها برای واکاوی بیشتر پدیده تابلوفرش از دیدگاه های اقتصادی و اجتماعی نیز در آینده تداوم خواهد یافت.
  • تبلیغات