فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
  • صفحه نخست
  • اخبار فرش
  • اطلاعیه معاونت صنایع دستی استان تهران در خصوص شرایط ومقررات دومین جشنواره فرهنگ وهنر اقوام ایران زمین در کردستان
اطلاعیه معاونت صنایع دستی استان تهران در خصوص شرایط ومقررات دومین جشنواره فرهنگ وهنر اقوام ایران زمین در کردستان
- محل برگزاری:کردستان- سنندج- مجموعه تاریخی عمارت خسروآباد.
- تاریخ برگزاری : 21 لغایت 23اردیبهشت 1395
- محل برگزاری نمایشگاه درمحیط بازوغرفه ها بصورت اسپیس فریم می باشد.
- سهمیه هر استان یک غرفه در رشته های تخصصی ذکر شده
- غرفه، اسکان وپذیرایی برای هنرمندان شاخص معرفی شده استان به ازای یک نفر برای هرغرفه رایگان خواهد بود. ازآوردن نفرات اضافی تحت هرعنوان جداً خوداری شود درغیراینصورت هزینه فرد همراه به عهده خود شرکت کننده می باشد .
- امکانات هرغرفه روشنایی متعارف –یک عدد میز و صندلی خواهد بود .
- تاریخ حضورهنرمندان یک روز قبل ازنمایشگاه روز20/2/95.
- ارائه هرگونه محصولات خارجی وغیر صنایع دستی ممنوع بوده ودرصورت مشاهده محصولات مربوطه جمع آوری وازادامه فعالیت غرفه مربوطه جلوگیری خواهد شد.
- مسئولیت حفظ اموال وکالای موجود درغرفه درساعات بازدید ازنمایشگاه به عهده غرفه دار
می باشد

.معاونت صنایع دستی استان تهران
تماس با شماره 3-88934841 داخلی 1154
  • تبلیغات