فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
اطلاعيه انجمن در باره تغيير زمان برگزاری همايش های بيرجند
به اطلاع کليه علاقمندان ومتقاضيان حضوردر چهارمين همايش ملی دانشجويان و دانش آموختگان فرش کشور و اولين همايش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی می رساند که پيرو نظرات برخی از مديران محترم گروه های فرش دانشگاه ها و نيز همکاران استانی همايش ها در خراسان جنوبی ودانشگاه بيرجند ،با وجود استقبال عالی استادان،پژوهشگران،دانشجويان ودانش آموختگان فرش کشور مقرر گرديد به منظور آمادگی بيشتر وبرگزاری هرچه مناسبتر اين دو همايش ، زمان آنها از۱۵ و۱۶ مهرماه جاری به تاريخ چهارم و پنجم آذرماه 1394 منتقل گردد.لذا باتوجه به اين تغيير زمان واستفاده بهينه از فرصت ايجاد شده:
۱- دانشجويان ودانش آموختگان وگروه های فرش دانشگاه ها می توانند براساس شيوه نامه قبلی چهارمين همايش دانشجويان ودانش آموختگان، آثار ومقاله وپايان نامه وفرم حضور در همايش را تابيستم مهرماه جاری با آدرس دبيرخانه همايش ارسال دارند. 
۲- استادان وپژوهشگرانی که هنوز اصل مقاله خود را به اولين همايش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی نفرستاده اند می توانند تا ۱۵ مهرماه جاری ،آن را براساس شيوه نامه ذيربط به دبيرخانه آن ارسال دارند. 
اميد است با شروع ترم جديد ، مديران و استادان محترم گروه های فرش وانجمن های علمی دانشجويی همکاری خود را همچنان پرشورتر تداوم بخشند.
  • تبلیغات