فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
تشکیل نشست کمیته فرش در اصفهان
نشست کمیته فرش استان اصفهان با حضور رییس مرکز ملی فرش ایران در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن این استان تشکیل شد
در سومین جلسه این کمیته محور های سه گانه به گفتگو و مذاکره نهاده شد، این محورها شامل "بررسی شیوه فراهم سازی و بهبود
 کیفیت و مرغوب بودن مواد اولیه بافت فرش دستباف" ، "تابلو فرش و وضعیت فعلی آن" ، "ساماندهی شکلگیری فرش دستباف"
برخی از پیشنهادهای مطرح شده در این نشست:
ارایه امکانات به تولیدکنندگان برای فراهم آوردن مواد اولیه، چاره اندیشی برای جلوگیری ار صادرات فرش های نامرغوب و بی کیفیت، ارایه گواهی و تاییدیه به تولیدکنندگان برجسته و ممتاز، پیشرفت سطح دانش دست اندرکاران برای بهبود صنعت فرش
همکاری دو طرفه اتاق با سازمان صنعت،معدن و تجارت درباره فرش دستباف و برگزاری نمایشگاه داخلی و خارجی و نیز زمینه سازی برای شناساندن این صنعت در اعزام و فرستادن انجمن های اتجاری از دیگر مباحث این نشست بود
  • تبلیغات