فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
هجدهمین نمایشگاه صادرات فرش دستبافت اصفهان

برگزاری هجدهمین نمایشگاه صادرات فرش دستبافت اصفهان در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
شروع نمایشگاه : 28/08/1394
پایان نمایشگاه 03/09/1394
بازدید از ساعت : 14 الی 22
آدرس: اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
تلفن تماس 031-32603006
دورنگار: 031-32602006
  • تبلیغات